èSBé Simon Beilsma

Meenemen

Checklist Belastingaangifte Particulieren over 2019

Klik hier om de checklist te downloaden als PDF-bestand

Voor uw aangifte 2019 dien ik te beschikken over de volgende gegevens (voor zover van toepassing):

Uw inkomen

 • de jaaropgaaf van u en van uw partner (van elke werkgever of uitkeringsinstantie)
 • de naam en geboortedatum van nog thuiswonende minderjarige kinderen

Neveninkomsten

 • denkt u hierbij aan inkomsten b.v. als Alfahulp, postbezorger/krantenwijk, oppas-opa/oma, mantelzorger (vanuit PGB betaald) enz.
 • de onkosten, die u maakt om deze neveninkomsten te verwerven b.v. vervoerskosten
 • een opgaaf van ontvangen alimentatie met naam, adres en woonplaatsgegevens van de ex-partner

Uw eigen huis

 • het saldo van uw hypotheek/hypotheken per 31 december 2019 (jaaroverzicht)
 • de aanslag onroerende zaak belasting 2019 (WOZ, peildatum 1 januari 2018) of waterschapsbelasting eigenaren 2019
 • de door u betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht)
 • bij verhoging van uw hypotheek: de bewijsstukken dat u het bedrag van de extra lening heeft gebruikt voor verbouwing of verbetering van uw woning, en de nota’s van eventuele kosten zoals taxatiekosten, afsluitprovisie en notariskosten
 • bij aankoop van een (andere) woning: de afrekening van aankoop, nota’s van taxatiekosten, bouwkundige keuring, kosten van een overbruggingslening en/of bankgarantie, afsluitprovisie, kosten NHG, de afrekening van de verkoop van uw eventuele “oude” woning enz.
 • het saldo van andere leningen (b.v. van familie) voor verbouwing of verbetering van de woning
 • de door u in 2019 betaalde rente op deze andere leningen
 • alle bescheiden die betrekking hebben op de aan uw hypotheek gekoppelde levensverzekeringspolis

Uw bank- en spaarrekeningen, effecten en overige beleggingen

 • het saldo van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari 2019 (jaaroverzicht)
 • het saldo van uw effectenrekening per 1 januari 2019 (jaaroverzicht, incl. betaalde dividendbelasting)
 • de door de verzekeringsmaatschappij verstrekte waarde overzichten van kapitaal- en andere levensverzekeringen over 2019
 • het bedrag van de schuld aan het begin en aan het eind van het jaar van uw doorlopend krediet of persoonlijke lening
 • het saldo van groenbeleggingen/maatschappelijke beleggingen per 1 januari 2019 (jaaroverzicht)

Uw giften

 • een overzicht van giften, die u in 2019 heeft gedaan aan kerkelijke en charitatieve instanties (goede doelen) met een ANBI-status. Bij lijfrenteschenkingen graag de notariële akte of overeenkomst toevoegen.
  Download hier de toelichting giftenaftrek en het invulmodel voor overzicht giften.

Uw buitengewone uitgaven

 • de overzichten van uw ziektekostenverzekering met daarop de gedeclareerde ziektekosten, die niet vergoed werden (genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen). Het eigen risico is NIET aftrekbaar!
 • kosten van alternatieve geneeskunde zijn alleen aftrekbaar als de behandeling plaats vindt door een arts of onder begeleiding van een arts; dat geldt ook voor medicatie!
 • facturen van voor eigen rekening aangeschafte hulpmiddelen (m.u.v. brillen, lenzen etc.)
 • een overzicht van andere buitengewone uitgaven (kosten van extra gezinshulp, dieet (dieetbevestiging noodzakelijk), vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, reiskosten ziekenbezoek enz.)
 • een opgaaf van betaalde alimentatie met naam, adres en woonplaatsgegevens van de begunstigde

Uw pensioenvoorziening

 • de aan een verzekeringsmaatschappij betaalde premie voor een aanvullend pensioen (lijfrente)
 • de lijfrentepolis met clausulebladen en de betalingsbewijzen van de betaalde premie
 • uw laatste pensioenoverzicht (UPO 2019) met de pensioen aangroei over 2018 (ook wel “factor A”)

Voorlopige aanslagen

 • uw voorlopige aanslag(en) of voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting over 2019
 • uw beschikking toeslagen 2019 en 2019 (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag)

In het geval u zelf geen overzicht kunt maken van giften en ziektekosten dient u alle afschriften van uw bankrekening over 2019 bij mij in te leveren.

Tips

Loop alle punten van deze checklist door en lever de gevraagde stukken, die voor u van toepassing zijn compleet aan!

Als u uw bankafschriften digitaal ontvangt, zorgt u er dan voor dat u ze opslaat op uw computer. De Belastingdienst doet regelmatig steekproeven en wil dan graag naast documentatie over de opgevoerde aftrekpost ook betalingsbewijzen. Als u die niet heeft – b.v. omdat u geen bankafschrift kunt overleggen – heeft dit gevolgen voor de aanslag, die u uiteindelijk krijgt gepresenteerd. Achteraf opvragen van bankafschriften bij uw bank is een kostbare aangelegenheid!

Misschien heeft u zaken, die niet op de lijst staan, waarvan u denkt dat ze van belang zijn voor uw aangifte. Levert u die gerust in.

Het goed invullen van het aangiftebiljet is afhankelijk van de aangeleverde informatie.
Hoewel ik de uiterste zorg zal besteden aan uw aangifte, kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste, onvolledige of niet ingeleverde informatie.

Zodra u al uw gegevens compleet heeft kunt u uw spullen bij mij afgeven of – als u dat liever wilt – een afspraak met mij maken.

Spelregels

 • u kunt uw gegevens afgeven vanaf 1 februari 2019
 • u kunt een afspraak maken vanaf 18 februari 2019, uitsluitend via telefoonnummer 06-10 83 29 60, bij voorkeur ‘s morgens tussen 09:00 en 12:00 uur!
 • met cliënten, die voor het eerst door mij hun aangifte laten invullen, wil ik graag een intakegesprek houden (legitimatie verplicht in het kader van de Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening)
 • uw aangifte wordt behandeld op volgorde van binnenkomst: wacht u niet tot het laatste moment a.u.b.
 • als u nog denkt recht te hebben op toeslagen (zorgtoeslag enz.) levert u dan zo snel mogelijk uw gegevens in, in elk geval vóór 15 maart 2019
 • in het geval ik uw aangifte niet vóór 1 april 2019 kan afronden zal ik (collectief) uitstel aanvragen